BIEG BARANA Skrudzina, 3 czerwca 2018 r.

 

1. CEL IMPREZY

 • Zbiórka funduszy na pomoc osobom potrzebującym;
 • Promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych Beskidu Sądeckiego
  oraz produktów regionalnych;
 • Propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego wypoczynku;
 • Promocja walorów przyrodniczych lasów Nadleśnictwa Stary Sącz;
 • Promocja Gminy Stary Sącz.

 

2. ORGANIZATOR

 • Fundacja Na Ratunek Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec, KRS: 0000518401;
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skrudzina „Przyjaźń”.

Partnerzy:
- Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Skrudzinie
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołkowicach

 

3. TERMIN I MIEJSCE

 • 3 czerwca 2018 r. – Niedziela
 • Biuro zawodów – Szkoła Podstawowa w Skrudzinie

 

4. TRASA    

Impreza zostanie rozegrana w formie biegów rodzinnych, a poszczególne konkurencje przeprowadzone po wyznaczonych i wyraźnie oznakowanych trasach znajdujących się na terenie miejscowości Skrudzina i Gołkowice Górne.                                 

Konkurencje:

 • Bieg Główny 8 km
 • Marsz Rekreacyjny/Nordic Walking 8 km
 • Bieg Przedszkolaka – dystans ok. 100 m;
 • Bieg Dzieci klas I – III – dystans ok. 200 m;
 • Bieg Dzieci klas IV – VI – dystans ok. 400 m;
 • Bieg Juniora (Klasy VII/Gimnazjum) – dystans ok. 1000 m.

 

W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora. Na trasie znajdować się będą również sędziowie, rozmieszczeni na punktach kontrolnych.

 

5. PROGRAM ZAWODÓW

3 czerwca 2018 r. – Niedziela:

 • Godz. 08:00 otwarcie biura zawodów, rejestracja uczestników;
 • Godz. 10:50 krótka odprawa przedstartowa;
 • Godz. 11:00 start zawodów    

     - 11:00 Bieg Przedszkolaka

     - 11:30 Bieg Dzieci klas I – III

     - 12:00 Bieg Dzieci klas IV – VI

     - 12:30 Bieg Juniora (Klasy VII/Gimnazjum)

     - 13:00 Bieg Główny i Marsz Rekreacyjny/Nordic Walking – limit czasu 2 godz.

     - 15:00 Dekoracja oraz losowane nagród w miarę hojności sponsorów

 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W Biegu Głównym mogą wziąć udział osoby, które ukończą 18 lat, najpóźniej w dn.
  3 czerwca 2018 r;
 • Udział osób niepełnoletnich w Biegu Głównym (które ukończą 16 lat, najpóźniej
  w dn. 3 czerwca 2018 r.) tylko i wyłącznie za zgodą rodziców/opiekunów prawnych;
  Zgodę należy dostarczyć do biura zawodów, w dniu startu.
 • Osoby zgłaszające się do startu w zawodach oświadczają, że uczestniczą
  w biegu na własną odpowiedzialność oraz, że nie występują przy tym żadne przeciwwskazania zdrowotne oraz lekarskie;
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów;
 • Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową według obowiązującego cennika;
 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości;
 • Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów;
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika  w punkcie kontroli.

 

7. ZGŁOSZENIA i ZAPISY

 • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy;
 • Organizator ustala łączny limit zgłoszeń wynoszący 700 osób we wszystkich biegach;
 • Zakończenie rejestracji dn. 25 maja 2018 r. (po tym terminie rejestracja tylko
  w dniu startu – bezpośrednio w biurze zawodów, jednakże organizator nie zapewnia pełnego pakietu startowego) lub z chwilą wyczerpania limitów;
 • Potwierdzeniem prawidłowej rejestracji jest pojawienie się numeru startowego na liście startowej umieszczonej na stronie zawodów;
 • Aktualizacja wpłat odbywać się będzie raz w tygodniu;
 • Gwarancją otrzymania pełnego świadczenia startowego jest uiszczenie opłaty startowej do dnia 25 maja 2018 r.

 

8. WPISOWE

Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach i wynosi:

 • Bieg przedszkolaka – nie pobiera się opłaty startowej;
 • Bieg dzieci szkoły podstawowej:

          - 20 zł – opłata uiszczona w terminie do 30 kwietnia 2018 r.;
          - 30 zł – opłata uiszczona w terminie do 25 maja 2018 r.;
          - 40 zł – opłata uiszczona w dniu zawodów płatna w biurze zawodów;

 • Bieg Juniora (Klasy VII/Gimnazjum):

          - 20 zł – opłata uiszczona w terminie do 30 kwietnia 2018 r.;
          - 30 zł – opłata uiszczona w terminie do 25 maja 2018 r.;
          - 40 zł – opłata uiszczona w dniu zawodów płatna w biurze zawodów;

 • Marsz Rekreacyjny/Nordic Walking:

          - 30 zł – opłata uiszczona w terminie do 30 kwietnia 2018 r.;
          - 40 zł – opłata uiszczona w terminie do 25 maja 2018 r.;
          - 50 zł – opłata uiszczona w dniu zawodów płatna w biurze zawodów;

 

 • Bieg Główny:

          - 40 zł – opłata uiszczona w terminie do 30 kwietnia 2018 r.;
          - 50 zł – opłata uiszczona w terminie do 25 maja 2018 r.;
          - 60 zł – opłata uiszczona w dniu zawodów płatna w biurze zawodów;

Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:

Fundacja Na Ratunek
Świniarsko 512
33 – 395 Chełmiec

KRS: 0000518401

NIP: 734 – 352 – 77 – 10
Konto: Łącki Bank Spółdzielczy
Nr: 38 8805 0009 0047 9314 2000 0100

Tytuł wpłaty: Opłata startowa/charytatywna + Nazwa konkurencji +  Imię i nazwisko uczestnika (w przypadku wpłaty za kilka osób prosimy przesłać wykaz osób na adres: info@biegbarana.pl)

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 

9. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

W trakcie trwania całych zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe, które będzie weryfikowane w biurze zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

 • numer startowy – widoczny, umieszczony z przodu w sposób możliwy do odczytania;
 • odzież adekwatna do panujących warunków atmosferycznych;

 

10. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • profesjonalny pomiar czasu;
 • oznakowaną trasę;
 • posiłek regeneracyjny po biegu - degustacja lokalnych produktów, czyli prawdziwa regionalna uczta;
 • pamiątkowy medal;
 • gadżet Biegu Barana;
 • trofea i nagrody dla zwycięzców;
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • niezapomniane widoki;
 • dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów (informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie internetowej biegu).

 

11. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja będzie prowadzona według następujących kategorii:

 • Open Kobiet i Mężczyzn – Bieg Główny: miejsca 1 – 3;

  Kategorie wiekowe (miejsca 1 – 3):
    - M i K 18 - 35 lat (senior)
    - 
  M i K 36 - 50 lat (master)
    - 
  M i K pow. 50 lat (weteran)

   Nagrody w kategorii OPEN i w kategoriach wiekowych nie dublują się.

Dodatkowa klasyfikacja: Najszybszy mieszkaniec/mieszkanka Skrudziny w Biegu Głównym.

 • Marsz Rekreacyjny/Nordic Walking – charakter towarzyski, bez klasyfikacji;
 • Dziewczynek i chłopców w biegach przedszkolaka: miejsca 1 – 3
 • Dziewczynek i chłopców w biegach dzieci klas I – III: miejsca 1 – 3
 • Dziewczynek i chłopców w biegach dzieci klas IV – VI: miejsca 1 – 3
 • Dziewczyn i chłopców w biegu juniora: miejsca 1 – 3
 • Najszybszej rodziny – do klasyfikacji na najszybszą rodzinę będą uwzględniane trzy najlepsze występy członków rodziny (w skład rodziny zalicza się babcię, dziadka, tatę, mamę, wujka, ciocię, córkę, syna). Warunkiem klasyfikacji jest udział co najmniej trzech członków rodziny w następujących biegach:       
  - bieg główny (co najmniej jeden członek rodziny) 
  - biegi dla dzieci (co najmniej jeden członek rodziny)        

  Za udział w poszczególnych biegach przyznawane będą punkty za uzyskane miejsca zgodne z zajętym miejscem przez członka rodziny. Wygrywa ta rodzina, która
  w trzech biegach zdobędzie najmniej punktów, np. tata startował w biegu głównym
  i zajął 1-sze miejsce – uzyskał 1 pkt; mama startowała w biegu głównym i zajęła
  3 miejsce – uzyskując 3 pkt;, syn startował w biegu gimnazjalisty zajmując 2 miejsce zdobył 2 pkt. Podsumowując, rodzina do klasyfikacji rodzinnej zdobyła 6 pkt.

  Przyznawane będą trofea dla pierwszych trzech rodzin!

 
Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie zależnym od konkurencji. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający
z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy  niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu, będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w zakresie dopingowania na trasie zawodów.

Dodatkowe kategorie mogą zostać stworzone z chwilą uzyskania odpowiedniej puli nagród od sponsorów;

 

12. PUNKTY ŻYWIENIOWE

Na ok. 4 km trasy Biegu Głównego/Marszu Rekreacyjnego zlokalizowany będzie punkt nawadniania/żywieniowy.                       
Po zakończeniu zawodów Organizator zapewnia ciepły posiłek wszystkim uczestnikom poszczególnych konkurencji.           
 

13. ZABEPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników na trasie zostanie zapewnione przy współpracy z Ratownikami Fundacji Na Ratunek, oraz wolontariuszami wspierającymi zabezpieczenie trasy. Oznaczenie trasy wykonane będzie przy użyciu taśm oraz znaków umieszczonych na podłożu.
W miejscach newralgicznych znajdować się będą sędziowie wskazujący poprawny kierunek biegu.

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne;
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje
  o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie;
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów;
 • Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować
  o tym organizatorów. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej;
 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play
  i bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy, niszczenie przyrody;
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego;
 • W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów
  o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;
 • Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach
  w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia zostaną zdyskwalifikowani;
 • W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu;
 • Wszyscy Uczestnicy startując w Zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów.