BIEG BARANA Skrudzina, 7 czerwca 2020 r.

 

1. CEL IMPREZY

 • Zbiórka funduszy na pomoc osobom potrzebującym;
 • Promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych Beskidu Sądeckiego
  oraz produktów regionalnych (m.in. jagnięciny i baraniny);
 • Popularyzacja tradycji pasterskich;
 • Propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego wypoczynku;
 • Promocja walorów przyrodniczych Nadleśnictwa Stary Sącz i Popradzkiego Parku Krajobrazowego;
 • Promocja Gminy Stary Sącz.

 

2. ORGANIZATOR

 • Fundacja Na Ratunek Świniarsko 512, 33 – 395 Chełmiec,
  KRS: 0000518401;
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skrudzina „Przyjaźń”, KRS: 0000328803

Partnerzy:
- Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Skrudzinie       

 

3. TERMIN I MIEJSCE

 • 7 czerwca 2020 r. – Niedziela
 • Biuro zawodów – Szkoła Podstawowa w Skrudzinie

 

4. TRASA    

Impreza zostanie rozegrana w formie biegów rodzinnych, a poszczególne konkurencje przeprowadzone po wyznaczonych i wyraźnie oznakowanych trasach znajdujących się na terenie miejscowości Skrudzina, Przysietnica, Gaboń.

Konkurencje:

 • Bieg Główny/Półmaraton Barana 21 km
 • Bieg Towarzyszący/Marsz Rekreacyjny 6 km
 • Bieg Malucha (rocznik 2015 – 2019) 100 m
 • Bieg Krasnala (rocznik 2013 – 2014) 150 m
 • Bieg Skrzata (rocznik 2011 – 2012) 200 m
 • Bieg Młodzika (rocznik 2008 – 2010) 400 m
 • Bieg Juniora (rocznik 2005 – 2007) 800 m

W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora.
Na trasie znajdować się będą również sędziowie, rozmieszczeni na punktach kontrolnych.

 

5. PROGRAM ZAWODÓW

7 czerwca 2020 r. – Niedziela:

 • Godz. 08:30 otwarcie biura zawodów, rejestracja uczestników;
 • Godz. 10:50 krótka odprawa przedstartowa;
 • Godz. 11:00 start zawodów    

11:00 Bieg Malucha

11:20 Bieg Krasnala

11:40 Bieg Skrzata

12:00 Bieg Główny/Półmaraton Barana - limit czasu 4 godz.

12:10 Bieg Młodzika

12:30 Bieg Juniora

13:00 Bieg Towarzyszący/Marsz Rekreacyjny - limit czasu 2 godz.

16:00 Dekoracja oraz losowanie nagród 

Ostateczny i szczegółowy program całej imprezy zostanie podany w maju.

 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W Biegu Głównym mogą wziąć udział osoby, które ukończą 18 lat,
  najpóźniej w dn. 7 czerwca 2020 r.;
 • W Biegu Towarzyszącym/Marszu Rekreacyjnym mogą wziąć udział osoby, które ukończą 16 lat.
  Osoby niepełnoletnie muszą ponadto dostarczyć zgodę na udział od rodziców/opiekunów prawnych – do biura zawodów w dniu startu;
 • Osoby zgłaszające się do startu w zawodach oświadczają, że uczestniczą
  w biegu na własną odpowiedzialność oraz, że nie występują przy tym żadne przeciwwskazania zdrowotne oraz lekarskie;
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów;
 • Każdy z zawodników winien wnieść opłatę startową/charytatywną według obowiązującego cennika;
 • Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości;
 • Wszyscy zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów;
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania)
  w przypadku nieodnotowania obecności zawodnika  w punkcie kontroli.

 

7. ZGŁOSZENIA i ZAPISY

 • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy;
 • Organizator ustala łączny limit zgłoszeń wynoszący 800 osób we wszystkich biegach;
 • Zakończenie rejestracji dn. 29 maja 2020 r. (po tym terminie rejestracja tylko w dniu startu – bezpośrednio w biurze zawodów, jednakże organizator nie zapewnia pełnego pakietu startowego) lub z chwilą wyczerpania limitów;       
 • Potwierdzeniem prawidłowej rejestracji jest pojawienie się danych zawodnika na liście startowej umieszczonej na stronie zawodów;
 • Aktualizacja wpłat odbywać się będzie raz w tygodniu;
 • Gwarancją otrzymania pełnego świadczenia startowego jest uiszczenie opłaty startowej/charytatywnej do dnia 29 maja 2020 r.
 • REJESTRACJA UCZESTNIKÓW I ODBIÓR PAKIETÓW
  W BIURZE ZAWODÓW MOŻLIWY WYŁĄCZNIE MAKSYMALNIE

  DO 30 MINUT PRZED STARTEM DANEJ KONKURENCJI !!!

PRZYKŁAD: Jeśli Bieg Malucha startuje o godz. 11:00 to wydawanie pakietów na ten bieg trwa tylko do godz. 10:30

Lub

Jeśli Bieg Główny startuje o godz. 12:00 to wydawanie pakietów na ten bieg trwa tylko do godz. 11:30

SPÓŹNIENIE MOŻE SKUTKOWAĆ DYSKWALIFIKACJĄ !!!

 

8. WPISOWE

Opłata za udział pokrywa koszty startu w zawodach i wynosi:

 • Bieg Malucha, Bieg Krasnala:        

- 10 zł – opłata uiszczona w terminie do 29 maja 2020 r.;
- 20 zł – opłata uiszczona w dniu zawodów płatna w biurze zawodów;

 • Bieg Skrzata, Bieg Młodzika, Bieg Juniora:

- 20 zł – opłata uiszczona w terminie do 29 maja 2020 r.;   
- 30 zł – opłata uiszczona w dniu zawodów płatna w biurze zawodów;

 • Bieg Towarzyszący/Marsz Rekreacyjny:

- 30 zł – opłata uiszczona w terminie do 29 maja 2020 r.;    
- 50 zł – opłata uiszczona w dniu zawodów płatna w biurze zawodów;

 • Bieg Główny/Półmaraton Barana:

- 60 zł – opłata uiszczona w terminie do 29 maja 2020 r.;
- 80 zł – opłata uiszczona w dniu zawodów płatna w biurze zawodów;

Osobom, które dokonają opłaty za udział po 29 maja 2020 r. organizator nie zapewnia pełnego pakietu startowego.
Liczy się data wpływu opłaty na nasze konto.
       

Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:         
Fundacja Na Ratunek
Świniarsko 512  
33 – 395 Chełmiec       

KRS: 0000518401

NIP: 734 – 352 – 77 – 10      
Konto: Łącki Bank Spółdzielczy    
Nr: 93 8805 0009 0047 9314 2000 0080

Tytuł wpłaty: Opłata startowa/charytatywna + Nazwa konkurencji + Imię i nazwisko uczestnika
(w przypadku wpłaty za kilka osób prosimy przesłać wykaz osób na adres: info@biegbarana.pl)

Organizator nie zwraca opłaty startowej/charytatywnej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.  
 

9. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

W trakcie trwania całych zawodów każdy zawodnik musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe,
które będzie weryfikowane w biurze zawodów oraz podczas trwania biegu. Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

 • numer startowy – widoczny, umieszczony z przodu w sposób możliwy do odczytania;
 • odzież adekwatna do panujących warunków atmosferycznych;

 

10. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • profesjonalny pomiar czasu;
 • oznakowaną trasę;
 • posiłek regeneracyjny po biegu - degustacja lokalnych produktów, czyli prawdziwa regionalna uczta;
 • pamiątkowy medal;
 • gadżet Biegu Barana;
 • trofea i nagrody dla zwycięzców;
 • depozyt w Bazie Zawodów;
 • obsługę techniczną;
 • zmęczenie i zadowolenie;
 • niezapomniane widoki;
 • udział w losowaniu nagród

 

11. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja będzie prowadzona według następujących kategorii:

 • Bieg Główny/Półmaraton Barana – Open Kobiet i Mężczyzn:
  miejsca 1 – 3;     

  Kategorie wiekowe (miejsca 1 – 3):
    - M i K Senior (rocznik 1985 – 2002)   
    - 
  M i K Master (1970 – 1984)      
    - 
  M i K Weteran (rocznik 1969 i starsi)

  Nagrody w kategorii OPEN i w kategoriach wiekowych nie dublują się.
 • Bieg Towarzyszący/Marsz Rekreacyjny – Open Kobiet i Mężczyzn: miejsca 1 – 3;
 • Dziewczynek i chłopców w biegach: Malucha; Krasnala; Skrzata; Młodzika; Juniora: miejsca 1 – 3
 • Najszybszej rodziny – do klasyfikacji na najszybszą rodzinę będą uwzględniane trzy najlepsze
  występy osób spokrewnionych/członków rodziny.
  Warunkiem klasyfikacji jest udział co najmniej trzech członków rodziny
  w następujących biegach:          
  - bieg główny lub bieg towarzyszący (co najmniej jeden dorosły członek rodziny)          
  - biegi dla dzieci (co najmniej jeden członek rodziny)
                   

  Za udział w poszczególnych biegach przyznawane będą punkty za uzyskane miejsca przez członków rodziny.
  Wygrywa ta rodzina, która w trzech biegach zdobędzie najmniej punktów, np. tata startował
  w Biegu Głównym i zajął 1-sze miejsce – uzyskał 1 pkt; mama startowała w Biegu Towarzyszącym
  i zajęła 3 miejsce – uzyskując 3 pkt; syn startował w Biegu Juniora zajmując 2 miejsce zdobył 2 pkt.
  Podsumowując, rodzina do klasyfikacji rodzinnej zdobyła 6 pkt.       
  W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez dwie lub więcej rodzin, o miejscu decydują kolejno: wyższe miejsce w Biegu Głównym; w Biegu Towarzyszącym; Biegu Malucha; Krasnala; Skrzata; Młodzika; Juniora

W biurze zawodów w dniu startu należy podać skład rodziny!
Przyznawane będą trofea dla pierwszych trzech rodzin!

 

Dodatkowe: 
Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć bieg w wyznaczonym limicie zależnym od konkurencji. O miejscu końcowym decyduje czas przekroczenia linii mety wynikający z pomiaru prowadzonego przez Organizatora. Wszelkie sprawy sporne należy  niezwłocznie zgłaszać do Sędziego Głównego, którego decyzje są ostateczne. Osoby, które będą skracać trasę biegu, będą natychmiastowo dyskwalifikowane. Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich wyłącznie w zakresie dopingowania na trasie zawodów.

Dodatkowe kategorie mogą zostać stworzone z chwilą uzyskania odpowiedniej puli nagród od sponsorów;

 

12. PUNKTY ŻYWIENIOWE/NAWADNIANIA

Bieg Towarzyszący/Marsz Rekreacyjny: 3 km

Bieg Główny/Półmaraton Barana: 3 km oraz 15 km


Po zakończeniu zawodów Organizator zapewnia ciepły posiłek wszystkim uczestnikom poszczególnych konkurencji.                    
 

13. ZABEZPIECZENIE I OZNACZENIE TRASY

Zabezpieczenie zawodników na trasie zostanie zapewnione przy współpracy
z Ratownikami Fundacji Na Ratunek oraz wolontariuszami i strażakami OSP wspierającymi zabezpieczenie trasy.
Oznaczenie trasy wykonane będzie przy użyciu taśm oraz znaków umieszczonych na podłożu.   
W miejscach newralgicznych znajdować się będą sędziowie wskazujący poprawny kierunek biegu.

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne;
 • Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów.
 • Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów, ogłoszone w osobnym komunikacie;
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów;
 • Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym organizatorów. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej;
 • Wszystkich zawodników zawodów na trasie obowiązują zasady fair-play
  i bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy, niszczenie przyrody;
 • Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania zawodów w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego;
 • W czasie biegu zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów
  o ochronie przyrody oraz przeciwpożarowych;
 • Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań po żelach, batonach,
  w miejscach do tego nie wyznaczonych. Zawodnicy nie stosujący się do tego postanowienia zostaną zdyskwalifikowani;
 • W czasie zawodów uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyłącznie wyznaczoną trasą biegu;
 • Wszyscy Uczestnicy startując w Zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów.